โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Google Application เพื่อให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Application ในการปฏิบัติงานและด้านอื่นๆได้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจดทัลและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ