วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562