ประมวลภาพกิจกรรมเลี้ยงส่ง ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นในกิจกรรมเลี้ยงส่งผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ