โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัญชี และนักศึกษา โดยเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิชาบัญชี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ