วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ ศธ 0584/ว.31 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ