ทีมบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับชุมชนบ้านบางโหนดเป็นชุมชนเข้มแข็งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจากสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อร่วมกันทำแผนที่วัฒนธรรม วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน

     วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ทีมบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับชุมชนบ้านบางโหนดเป็นชุมชนเข้มแข็งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจากสงขลา นำโดยนางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อร่วมกันทำแผนที่วัฒนธรรม วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมลงพื้นที่ และร่วมวิเคราะห์ด้วย การศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนแม่บทของของการพัฒนาชุมชนบ้านบางโหนด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นชุมชนเมืองเก่าเชิงอนุรักษ์สนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป