วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย