โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ “English Singing Contest” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ชมรมคนรักเพลง นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนวัดคีรีวง จัดโครงการ “English Singing Contest” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ การยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออกของนักศึกษา และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินทำให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ตลอดจนการให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย