โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร อาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2561 – 21 ธ.ค. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน การสร้างเสริมและการคำนวณสำหรับนักเรียนวิศวะ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนสิชลประชาสรรค์เข้ามาเยี่ยมชมห้องสมุด และศึกษาการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมโยธา โดยให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธา ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบทบาทและความสำคัญของหลักสูตรวิศวะและให้นักศึกษาในหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ให้แก่น้องๆนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย