การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะอาจารย์ และบุคลากร ได้จัดการต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักการ 3R บูรณาการการทำงานภายในมหาวิทยาลัย และแผนความต้องการงบลงทุน และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสำนักงบประมาณมอบหมายให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบว่าแผนงานโครงการต่างๆได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม่ และการบูรณาการเพื่อให้หน่วยงานย่อยๆภายใต้มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน ร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า อย่างสมบูรณ์แบบ
ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย