โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ปีการศึกษา 2561 ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถานศึกษาต่างๆ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านบัญชี ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบทบาทและความสำคัญของการประกอบวิชาชีพบัญชีและเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิชาการบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย