โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ปีการศึกษา 2561 ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถานศึกษาต่างๆ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านบัญชี ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบทบาทและความสำคัญของการประกอบวิชาชีพบัญชีและเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิชาการบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการแข่งขัน

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี  ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          รางวัลชนะเลิศ : 1. นายวัชรชัย  วัชรสินธุ์                              โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

                                2. นางสาวภัทรศยา  สิทธิช่วย

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 1. นายกฤตยชญ์  ใจห้าว                โรงเรียนท้องขนอมพิทยา

                                               2. นางสาวกาญจนา  ทองเผือก

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 1. นางสาวสุกัญญา  หารสุวรรณ       โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

                                               2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วัชรสินธ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

          รางวัลชนะเลิศ : นางสาวสุมณฑา  พุดอินทร์                           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวณัฐพร  มณีอินทร์               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวเทพธิดา  ศรีขวาน              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี