โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าช่ายเลนบ้านท่า - บ่อโกเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก หมู่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช