การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2561

    การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2561