โครงการค่ายคุณธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

     ระหว่างวันที่ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวัดจันทร์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   จัดโครงการค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระบอบประชาธิปไตย การต่อต้านยาเสพติด ตามนโนบายสถานศึกษา 3 ดี และการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย