วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

1. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

 • รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) (รอบ 1/1, 1/2) (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)(ปิดรับสมัคร)
  • เปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.พ. - 10 เม.ย. 61
 • รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ(กำลังรับสมัคร)
  • เปิดรับสมัคร 20 พ.ค.- 9 มิ.ย. 2561
  • ชําระเงินค่าสมัคร
  • สอบสัมภาษณ์
  • ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

2. การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • รอบที่ 1 การรับแบบโควตา (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 2 การรับประเภทสอบตรง (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 3 ประเภทรับตรงอิสระ (กำลังรับสมัคร)
  • ​​รอบที่ 1 (13-29 มีนาคม 2561)
   • 2 เมษายน 2561            สอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
   • 2 - 4 เมษายน 2561       รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
  • รอบที่ 2 (30 มีนาคม-15 เมษายน 2561)
   • 19 เมษายน 2561          สอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
   • 19 - 23 เมษายน 2561   รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
  • รอบที่ 3 (16 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561)
   • 5 พฤษภาคม 2561        สอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
   • 5 - 9 พฤษภาคม 2561   รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
  • รอบที่ 4 (3 – 19 พฤษภาคม 2561)
   • 23 พฤษภาคม 2561       สอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
   • 23 - 28 พฤษภาคม 2561  รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
  • รอบที่ 5 (20 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2561)
   • 9 มิถุนายน 2561            สอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
   • 9 - 13 มิถุนายน 2561     รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ: