ประกาศ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยฯ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. มีการ update software ของอุปกรณ์ไร้สาย 

จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ ณ เวลาดังกล่าว