ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรับการวัดสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST

    ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรับการวัดสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST

 

รายละเอียดการทดสอบ RMUTSV TEST

สนามสอบ : ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ  ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วัน/เวลา   : วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561   09.00 น.-11.00 น.

การลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  :    08.30 น. – 08.45 น.

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียม  : 

  1. บัตรนักศึกษา   
  2. ดินสอ 2 B
  3. ยางลบ 
  4. ปากกา (ดำ หรือ น้ำเงิน)