วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:แนวทางปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563