วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ