วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562