หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

     ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใบรับรอง หลักสูตรที่มีการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Eng. (Civil Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     151  หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรสนาม
  • วิศวกรสำนักงาน
  • วิศวกรประมาณราคา
  • วิศวกรประจำหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • ประกอบอาชีพอิสระ

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์

  • ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ (1) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
  • นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ (2) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษา ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                142,610 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

                4 ปี

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)