มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
E-mail : cim@rmutsv.ac.th 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028